Företagsformer för lantbruksföretag : för- och nackdelar

Detta är en L3-uppsats från SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

Sammanfattning: Lantbruksföretag kan förekomma i olika företagsformer. Då det finns ett antal olika regler, såväl skatterättsliga som civilrättsliga som gäller för olika slags företagsformer så är det viktigt att ha rätt slags företagsform. De företagsformer som förekommer för lantbruksföretag är enskild firma, enkelt bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. De frågeställningar som jag har i arbetet är: Vilket är bästa företagsformen för lantbruksföretag, vilken betydelse har företagsformen vid ett generationsskifte samt vilken skatt det blir på uttaget vid olika företagsformer. Det kan konstateras att skattemässigt så har man i stor utsträckning neutralitet mellan de olika företagsformerna. Detta genom att ägare till enskilda firmor, enkla bolag, handelsbolag och kommanditbolag har möjlighet att göra räntefördelning som innebär ett slags ränta på deras egna kapital. Vidare har de möjlighet att sätta av till expansionsfond och periodiseringsfond vilket innebär en resultatutjämning mellan olika år. I enskild firma och enkelt bolag så är det ägaren som är skattesubjekt och som ansvarar för alla förpliktelser och åtaganden. Handelsbolag och kommanditbolag är självständiga juridiska personer men ägarna har personligt ansvar för de åtaganden och förpliktelser som bolaget har. Skattemässigt så deklarerar ägarna för bolagets inkomster medan bolaget självt svarar för moms, fastighetsskatt och arbetsgivareavgifter. Finessen med ett kommanditbolag är att det endast är en av delägarna som behöver vara obegränsat ansvarig medan resten av delägarna kan ha ett ansvar som begränsas till satsat kapital. Aktiebolag är självständiga juridiska personer som även är skattesubjekt. Ägarna riskerar här endast sitt aktiekapital. Vid enmansföretag är enskild firma det enklaste, men ur risksynpunkt är aktiebolag att föredra. Om det är två eller flera som driver verksamhet som inte är alltför omfattande så räcker det med enkelt bolag annars bör man ha aktiebolag. Vid ett generationsskifte så beror det på hur mycket överlåtaren vill ha ut för de lösa tillgångarna vad det gäller bästa företagsform. Om lösöret är lågt bokfört så kan man i ett aktiebolag sälja ut tillgångarna till verkligt värde och endast skatta med 28 % och sedan ta ut vinsten som lågbeskattat kapital under ett antal år. Vad det gäller skatt på uttag är det vinsten i företaget som beskattas hos ägaren vid enskild firma, enkelt bolag, handelsbolag och kommanditbolag. I ett aktiebolag sker uttagen antingen som lön eller utdelning. Bolaget betalar skatt och arbetsgivareavgifter. Utdelning beskattas som vinst hos bolaget och inkomst av kapital hos ägaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)