SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH TANKAR OM ATT BEDÖMA BARNS SMÄRTA MED HJÄLP AV SMÄRTSKATTNINGSSKALOR

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Smärta är vanligt förekommande inom barnsjukvården. Trots omfattande forskning som visar vikten av att använda smärtskattningsskalor i bedömningen av barns smärta, används dessa sporadiskt. Sjuksköterskor anser sig ha kunskap om smärtskattning men ändå baseras smärtbedömning ofta på deras antagande och känsla. Syfte: Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors upplevelser och tankar om att bedöma smärta hos barn med hjälp av smärtskattningsskalor. Metod: En kvalitativ intervjustudie med hjälp av semistrukturerade intervjuer där 12 sjuksköterskor deltog. Datan analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenteras i två delar: Sjuksköterskornas upplevelse av att använda smärtskattningsskalor inom pediatrik samt Sjuksköterskornas tankar om patientfallet. Sjuksköterskornas upplevelser resulterade i tre huvudkategorier och två underkategorier. Resultat: Sjuksköterskorna upplevde att smärtskattning är en viktig del av smärtbehandling. Sjuksköterskor upplevde att de inte kunde lita på skalorna, att det var för många skalor i bruk, att de saknar enhetliga rutiner och att smärtskattning ses som en arbetsbelastning. Slutsats: Med hjälp av enhetliga rutiner och riktlinjer tillsammans med kontinuerlig utbildning kan effektiv smärtskattning uppnås.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)