Omhändertagen på godtycklig grund? - En utredning om rättssäkerheten vid tvångsomhändertaganden av barn som lever i en skadlig miljö

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Staten kan under vissa förutsättningar omhänderta barn som lever i en skadlig miljö. Det är av yttersta vikt att så inte sker helt sonika. Denna uppsats syftar till att utreda huruvida det sätt på vilket tvångsomhändertaganden ska ske och faktiskt sker, är förenligt med föreställningen om ett rättssäkert samhälle. Många har i den juridiska litteraturen presenterat teorier om vad begreppet rättssäkerhet innebär. Att förutsebarhet är ett nödvändigt krav för sådan, råder det enighet kring. Vissa menar att det dessutom krävs att rätten fylls med ett etiskt godtagbart innehåll. I lagtexten stipuleras att vård ska beredas det barn som på grund av misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet, löper en påtaglig risk att skadas. Vidare får ett omhändertagande endast ske om det anses vara till barnets bästa. Ur rättssäkerhetssynpunkt kan särskilt regleringens vaga rekvisit ifrågasättas då sådana medför ett ökat domarinflytande och mer in casu-betonade beslut. Det är även problematiskt att ingen säkert kan veta vad som är det bästa för ett barn eller huruvida en påtaglig risk för skada föreligger. Den gällande ordningen kan kritiseras ur rättssäkerhetssynpunkt då den inbjuder till diskrepans mellan rättsregler och den praktiska tillämpningen av dem. Det är till exempel så att många andra aktörer än domstolen och barnet har stort inflytande vid förfarandet och denna inverkan är inte ordentligt reglerad och kontrollerad. Vidare förekommer brister i utredningarna kring barnet då exempelvis vissa önskade utredningsåtgärder inte kan vidtas, det ibland råder tidsbrist och då det kan vara svårt att få fram ett barns verkliga vilja.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)