Omvårdnadsåtgärder för att lindra lidandet vid uremisk klåda

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Emma Christiansson; Carl Larsson; [2019-08-01]

Nyckelord: klåda; lindra; omvårdnadsåtgärder; pruritus; uremi;

Sammanfattning: BAKGRUND: Uremisk klåda är vanligt förekommande hos patienter med symtomgivande njursjukdom och påverkar patienten både psykiskt och fysiskt. Uremi kan beskrivas som avancerad njursvikt och är ett senare stadie som förekommer vid njursjukdom. Uremiska symtom uppkommer vid sänkt glomerulär filtrationshastighet och har stor påverkan på patientens livskvalitet. Uremisk klåda är ett kroniskt, svårbehandlat uremiskt symtom som endast kan endast botas genom transplantation. Den uremiska klådan uppkommer då uremiska toxiner och restprodukter ansamlas i underhuden och irriterar klådreceptorer på grund av bristande njurfiltration. Målet för omvårdnad vid klåda är att lindra symtomen samt att bryta den onda cirkeln som uppstår vid klåda. Vanliga metoder för att lindra uremisk klåda innefattar läkemedel och krämer som komplement till dialysbehandling. SYFTE: Beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att lindra lidandet vid uremisk klåda som upplevs av patienter med njursjukdom. METOD: En litteraturstudie gjord på tio studier från databaserna PubMed, Cinahl och AMED. RESULTAT: Samtliga studiers omvårdnadsåtgärder för att lindra uremisk klåda hos patienter med njursjukdom bedömdes vara fungerande och lindrande för deltagarna. Följande teman på åtgärder för att lindra uremisk klåda kunde tas fram ur studierna: akupressur, aromaterapi, ljusbehandling och förslag på egenvårdsåtgärder. SLUTSATSER: Det finns begränsat med forskning kring icke-farmakologiska åtgärder för att lindra kraftig klåda vid uremi. Av de omvårdnadsåtgärder mot klåda som presenterats är de flesta enkla och mycket användbara enligt resultatet. Även om de kanske inte ses som konventionella omvårdnadsåtgärder har de visat sig effektiva i lindringen av lidandet vid uremisk klåda vid njursjukdom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)