Faktorer som påverkar ombildningsprocessen och fastighetsvärderingen vid ombildning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Sammanfattning:

Under de senaste åren har antalet ombildningar ökat stadigt och sedan 1990 har 115 000 bostadsrättslägenheter tillkommit via ombildning. I takt med detta har även antalet bostadsföreningar ökat och idag är dessa den vanligaste kategorin köpare av bostadshyreshus i Sverige. Tidigare hindrade stopplagen de allmännyttiga bostadsbolagen att ombilda, men sedan denna lag upphörde i juli 2007 har ett större intresse för utförsäljning av det allmännyttiga bostadsbeståndet uppstått. Ombildning har varit ett mycket omdebatterat ämne under lång tid och åsikterna går isär angående fenomenet då den enskilde individen ser möjlighet till en ekonomisk vinst medan motståndare hävdar att ombildning leder till ökad segregation. Värdering inför ombildning är av central betydelse för en riktig uppskattning av priset för den aktuella fastigheten. Vid värdering finns traditionellt sett fyra metoder som används för att fastställa ett korrekt värde.

Syftet med denna uppsats är att beskriva ombildningsprocessen och fastighetsvärderingen vid ombildning hos privata och kommunala bostadsbolag. Syftet är även att förklara vilka faktorer som påverkar innan och under ombildningsprocessen, vilka värderingsmetoder som används och vilka parametrar som påverkar en fastighets värde.

För att uppnå ovanstående syfte har vi genomfört en kvalitativ undersökning. Studien omfattar två kommunala och två privata bostadsbolag som nyligen genomfört en eller flera ombildningar, där personliga intervjuer gjorts med väl insatta respondenter i vardera bolag.

Resultat som framkommit är att de viktigaste faktorerna för att initiera en ombildningsprocess är för fastighetsägaren dennes incitament att generera ett högre försäljningspris, medan de viktigaste faktorerna för hyresgästerna är rabatten gentemot andrahandsmarknaden samt deras boendekostnadsförändring. Ytterligare en faktor, som berör båda parter, är den rådande konjunkturen i ekonomin.

Genom vår studie har vi även konstaterat att bolag ofta använder sig av flera metoder vid fastighetsvärdering inför ombildning samt att ortsprismetoden ofta utgör grunden för värderingen. Vi har även konstaterat att fastighetens värde till största del påverkas av läget, men även det tekniska skicket. Avslutningsvis kan vi dra slutsatsen att värdering inför ombildning skiljer sig gentemot traditionell värdering, då det vid ombildning krävs en mer djupgående analys och värdering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)