Proteasomens roll för ligand inducerad fragmentation av PDGF-β receptorn

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Författare: Arwa Alabud; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Platelet derived growth factor receptorn (PDGF receptorn) är en receptor i kroppen som tillhör typ III av Recetor tyrosine kinas (RTK) familjen. PDGF-β receptorn är en typ av dessa receptorer som enligt en studie klyvs i två delar efter ligandbindning med PDGF-BB ligand: till en extracellulär del och en intracellulär del. Hypotesen är att den extracellulära delen går till lysosomen medan den intracellulära delen går till proteasomen efter klyvningen. Syfte: Att undersöka rollen för proteasomen i ligandinducerad fragmentation av PDGF-β receptorn och se om det finns ko-lokalisation mellan receptorns extracellulära del och proteasomen. Dessutom ska det undersökas hur eventuell ko-lokalisering av PDGF receptorns extracellulära fragment med proteasomet påverkas när proteasomerna i cellerna inhiberas. Metod: Bj-hTERT celler stimulerades med PDGF-BB ligand under fyra olika stimuleringstidspunkter (0, 30, 60 och 90 min) och med hjälp av immunofluorescens undersöktes det om det fanns ko-lokalisering mellan proteasomen och PDGF-β receptorns extracellulära del. I ett annat experiment inhiberades även proteasomens aktivitet med inhibitoren MG132 och ko-lokalisationen mättes och jämfördes med kontrollceller behandlat med DMSO för de fyra stimuleringstidspunkterna. Resultat: För det första ko-lokalisationsexperimentet visades ingen större ko-lokalisering mellan proteasomen och receptorns extracellulära del för alla fyra tidspunkter. För det andra ko-lokalisationsexperimentet visades ingen skillnad i ko-lokalisationen mellan proteasomen och receptorns extracellulära fragment för cellerna vars proteasomaktivitet inhiberats och kontrollcellerna. Det visade sig däremot att proteasomen spelade roll för internaliseringen av receptorns extracellulära del in i cellen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)