INTIMITET I NÄRA MANLIGA VÄNSKAPSRELATIONER

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Detta är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka betydelsen av dyadisk manlig vänskap för den enskilda individen. Framställningen av att det finns en bristande intimitet i manlig vänskap problematiseras genom att besvara frågan om hur intimitet ter sig i manliga nära vänskapsrelationer. Studien bygger på tidigare maskulinitets- och vänskapsforskning av bland andra Grief och Alberonisom undersökt vänskapsrelationer och intimitet i relation till maskulinitet. Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med sex män i åldern 20-30 år och därefter analyserats med hjälp av tematisk analys. Resultatet visar att upprätthållande av relationen, att slippa hävda sig, att våga vara sårbar och retsam kärlek är det som utgör manlig vänskap för våra informanter. Begrepp som används för att belysa dessa teman är intimitet, homohysteri, maskulinitet och Alberonis begrepp möte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)