Marknadsföringsetik - inte helt utan problematik

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Marknadsföringsetik - inte helt utan problematik - En kvalitativ studie om hur byråer i marknadsföringsbranschen hanterar etiskt beslutsfattande i traditionella och digitala medier. Seminariedatum: 2020-01-16 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Rebecka Bäcklin, Frida Lindgren, Elias Sovre Handledare: Burak Tunca Nyckelord: Etik, marknadsföring, digitala medier, traditionella medier, beslutsfattande Syfte: Studiens syfte är att undersöka vad byråer inom marknadsföringsbranschen tar hänsyn till vid etiskt beslutsfattande och hur det skiljer sig mellan traditionella och digitala medier. Metod: En kvalitativ multipel fallstudie har utförts med ett hermeneutiskt-fenomenologiskt förhållningssätt. Studiens forskningsansats är abduktiv. Analysen bygger på primärdata som har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Teoretiska perspektiv: Tre teorier har använts. Dessa är Contingency Model for Understanding Ethical Decision Making in Marketing, The Marketing Ethics Continuum och Establishment of Organizational Ethical Systems. Empiri: Empirin består av svar från telefonintervjuer med fem respondenter som besitter en beslutsfattande roll från fem byråer inom marknadsföringsbranschen. Samtliga respondenter och byråer är anonyma och benämns därför med olika färger. Resultat: Det är flera faktorer som spelar in vid etiskt beslutsfattande. Beslutsfattande påverkas av individuella värderingar och attityder, differentiell association och företagspolicys. Byråerna tar främst hänsyn till konsumentens intressen, men även till producentens intresse. Lagar och riktlinjer är mer komplicerade att tolka inom digitala medier jämfört med traditionella medier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)