SWISH - Hur digitaliseringen har påverkat svenska konsumenters acceptans av mobila betalningslösningar med närmare fokus på Swish

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Marko Milutinovic; [2018-06-26]

Nyckelord: Swish; digitization; risk; consumer behavior;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Digitaliseringen har gått igenom en enorm förändring sedan denförsta digitaliserade teknologin uppfanns. Användningen av internet har ökat och för varjedag vänder sig mer och mer till att använda digitaliserade tjänster i banker. Detta har lett tillen ökad efterfrågan för innovativa lösningar när det gäller betalningar.Frågeställning: Vilka variabler avgör om svenska konsumenter accepterar Swish sombetalningslösning? På vilka sätt spelar risk en avgörande roll i användningen av Swish ochandra mobila betalningslösningar? Vilka variabler avgör om svenska konsumenteraccepterar mobila betalningslösningar?Syfte: Att stärka ett bristfälligt forskningsfält inom området samt belysa vilka variabler somkrävs för att konsumenter skall acceptera nya mobila betalningslösningar.Metod: Denna uppsats baseras på en kvantitativ metod där författaren har samlatprimärdata genom en enkätundersökning. Sekundärdata har också samlats in och använts.Slutsats: Studien har kommit till slutsatsen att populationen i Sverige har en mycket högnivå av acceptans när det kommer till vissa faktorer som förväntad prestanda, förväntadansträngning samt att tillit och risk också spelar en avgörande roll. Sveriges population ärredan väldigt bekanta med tekniker som involverar mobila betalningar, och därmed harfördelen till en snabbare och enklare inlärningsprocess som gör det lättare för dem attacceptera en viss förändring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)