Jämförelse mellan kvinnor och mäns överlevnad baserad på resultat från arbetsprov och myokardscintigrafi

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Mirbazel SH. Jämförelse mellan kvinnor och mäns överlevnad baserad på resultat från arbetsprov och myokardscintigrafi. Examensarbete i Biomedicinsk Laboratorievetenskap, 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, utbildningsområde för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, 2011. En av de vanligaste orsakerna till död både i utvecklingsländerna och i västvärlden är hjärtinfarkt som drabbar vanligtvis individer över 65 år. Hjärtischemi är den vanligaste orsaken till hjärtinfarkt/ plötsligt hjärtstopp. För diagnostik av hjärtischemi används oftast arbetsprov som förstahandsval, eftersom metoden är billig, icke-invasiv och relativt ofarlig. Myokardscintigrafi utförs ofta efter arbetsprovet, om detta varit inkonklusivt. Syftet i denna retrospektiva studie var att ta reda på om prognosen och överlevnaden skiljer sig åt mellan kvinnor och män beroende på undersökningsresultat från arbetsprov och myokardscintigrafi. I denna studie analyserades 2045 patienter som var registrerade att utföra arbetsprov för misstänkt eller tidigare känd koronarkärlssjukdom under 2006 & 2007. Patienternas resultat delades i tre grupper: normalt, patologiskt och intermediärt enligt bestämda kriterier. Intermediärgruppen analyserades också om de hade utfört ett myokardscintigrafi inom 6 månader. Intermediärgruppen delades därefter in i tre grupper: de med normal myokardscintigrafi, de med patologisk och de som inte hade utfört någon. Patienter med normalt arbetsprov var 1110, med intermediärt arbetsprov 540 och med patologiskt arbetsprov 254 personer. Det finns statistiskt signifikanta skillnader av antal levande och avlidna mellan män och kvinnor i intermediärt arbetsprov (p < 0,001) och i undergruppen, intermediär utan utförd myokardscintigrafi (p < 0,001). Det finns också en statistiskt signifikant skillnad i överlevnad i huvudgruppen med intermediärt arbetsprov(p < 0,01). Inga analyser av överlevad utfördes för undergrupperna. Sammanfattningsvis har denna studie visat att det inte finns några statistiskt säkerställda skillnader i överlevnad mellan män och kvinnor med normalt och patologiskt arbetsprov däremot finns det en signifikant skillnad i intermediärgruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)