Sjuksköterskans upplevelse av sexuella trakasserier och konsekvenserna för omvårdnad - En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Sexuella trakasserier är ett utbrett samhällsfenomen men också ett prevalent fenomen inom hälso- och sjukvården. Tidigare forskning har visat att sexuella trakasserier kan innebära konsekvenser i arbetslivet och för sjuksköterskans yrkesutövning. Sjuksköterskan har ett professionellt uppdrag och ansvar att tillhandahålla lämplig vård och patientens hälsa är det främsta målet. Vårdrelationen kan ses som asymmetrisk med ett maktförhållande då patienten är i behov av sjuksköterskans kompetens. Dock finns det i samhället ett obalanserat maktförhållande mellan kvinnor och män. Då sjuksköterskeprofessionen är kvinnodominerad anses det rimligt att tro att denna genushierarki även existerar i sjuksköterskans arbetsmiljö.Syfte: Syftet var att genom litteraturstudie belysa sjuksköterskans upplevelse av sexuella trakasserier på arbetsplatsen och hur dessa påverkar omvårdnaden.Metod: Litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga studier med kvalitativ ansats. Sökningar efter vetenskapliga studier utfördes i Cinahl och PubMed.Resultat: Fem teman identifierades i de tio studierna: ”Känsloupplevelse”, ”Maktobalans i teamet”, ”Arbetsplatskulturens inverkan”, ”Vikten av stöd från chef” samt ”Kompetens och yrkesroll”.Slutsats: Sexuella trakasserier kan innebära en negativ upplevelse för sjuksköterskor och påverka den omvårdnad som ges patienterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)