Omvårdnad efter spontant missfall vid önskad graviditet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Av antalet kända graviditeter leder ungefär hälften till missfall. Missfall är för kvinnan en livsomvälvande händelse med såväl fysiska som psykiska inslag. Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser och omvårdnadsbehov efter spontana missfall vid önskad graviditet. Resultatet visade att kvinnor uttryckte att omvårdnaden var bristfällig i samband med missfall. Det fanns ett generellt behov bland kvinnorna av att få samtala om händelsen och att få svar på sina frågor och funderingar, uppföljning efter missfallet önskades. Studien kan med sitt resultat ge ökad kunskap och förståelse från kvinnornas perspektiv av ett missfall.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)