Ett uppdrag laddat med känslor : Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta i väpnad konflikt vid internationella uppdrag, med fokus på såväl vårdandet som varandet

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: I väpnad konflikt tjänstgör militära sjuksköterskor som har i uppdrag att ge vård och omvårdnad till både militära och civila befolkningar. Väpnad konfliktsmiljö kan försvåra deras arbete och försämrar möjligheten att ge en god omvårdnad. Militära sjuksköterskors arbetsplats ser annorlunda ut än det i en vanlig vårdkontext. Detta innebär att flera utmaningar och svårigheter kan uppstå. Militära sjuksköterskor behöver gå på specifika utbildningar innan de åker på insats. Detta för att kunna erhålla kunskap om att ge vård som är grundad på evidens. En översikt av sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta i väpnad konflikt vid internationella uppdrag kan gynna andra grundutbildade sjuksköterskor som är intresserade av att åka på insats. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta i väpnad konflikt vid internationella uppdrag, med fokus på såväl vårdandet som varandet. Metod: Metoden var en allmän litteraturöversikt med kvalitativ ansats. Studien baserades på elva vetenskapliga artiklar som hade en kvalitativ design. Artiklarna analyserades med hjälp av Fribergs analysmodell.  Resultat: Fem huvudteman identifierades: att vistas i ett väpnad konfliktområde, passa in i en ny profession: att vara en soldatsjuksköterska, att möta utmaningar, mitt team är min familj och att komma hem. Sjuksköterskorna upplevde att uppdraget som utfördes i väpnade konfliktområden var väldigt lärorik och givande. Under insatsen hade sjuksköterskorna blandade känslor och tankar kring sig själva och sin profession. Insatsen i väpnade konflikter förändrade sjuksköterskorna som personer. De mötte svårigheter och hinder som gav de värdefulla erfarenheter och ledde till många nya kunskaper.   Slutsats: Militära sjuksköterskorna som åker på internationella uppdrag befinner sig i främmande situationer som kan bidra till unika levnadsvillkor. Sjuksköterskornas arbete i väpnad konflikt möttes av flera utmaningar som påvisade att de oftast hade relevanta kunskaper för att hantera svåra situationer och hitta kreativa lösningar för att underlätta omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskorna mötte även svårigheter med att återintegrera sig, men med rätt stöd av deras skyddsnät och professionell hjälp kunde det underlätta åter integreringsprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)