Existentiell omvårdnad inom palliativ vård - Sjuksköterskan upplevelse av att möta patientens behov.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativ vård har grunden i en holistisk människosyn där alla livets dimensioner bör beaktas. Behovet av existentiell omvårdnad ökar när livets slut närmar sig för patienten och många gånger kan sjuksköterskor uppleva svårigheter i att bemöta detta. Det krävs en bred kompetens i dessa komplexa vårdsituationer som ställer höga krav på sjuksköterskan. Att arbeta med den döende patienten kan upplevas som emotionellt utmanande men kan även öppna upp för möjligheten att utvecklas på ett personligt och professionellt plan. Syfte: Syftet med studien är att belysa de förväntningar som finns på sjuksköterskan samt den egenupplevda förmågan att möta patientens behov av existentiell omvårdnad inom palliativ vård. Metod: Litteraturöversikt med analys av kvalitativ forskning. Artikelsökningar gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycInfo. Totalt 11 kvalitativa artiklar valdes ut, granskades och sammanställdes i ett resultat. Resultat: Resultatet redovisas i följande teman och subteman: Sjuksköterskans emotionella dimension (Känslor av otillräcklighet & Glädje genom meningsfullhet), Förmåga att kommunicera det svårgripbara (Att identifiera behov av existentiell omvårdnad & Strategier för att bryta barriärer) samt Personlig och professionell utveckling (Visdom genom erfarenhet & Medvetenhet kring den egna existensen). Slutsats: Det finns höga förväntningar på sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård. Känslor av otillräcklighet är vanligt förekommande, men även känslor av meningsfullhet som kan uppstå genom förståelse och erfarenhet. Sjuksköterskan kan genom arbetet i palliativ vård utvecklas i det egna existentiella sökandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)