Anses barn vara subjekt eller objekt? : en innehållsanalys om Socialstyrelsens perspektiv på barn som subjekt eller objekt

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Denna studie handlar om hur barn beskrivs i Socialstyrelsens rapporter med fokus på subjekt kontra objekt. Syftet har varit att undersöka huruvida barn framställs i dessa rapporter och hur det kan påverka kategoriseringen av barn i mötet med myndighetspersoner. För att få svar på studien har jag använt mig av en induktiv kvalitativ innehållsanalys av sammanlagt tre utgivna skrivelser från Socialstyrelsen, alltså berörs inte det praktiska arbetet med barn utan enbart en undersökning av material. Teorin som har använts vid tolkning av resultat har haft ett feministiskt utgångsläge gällande kategorisering och identitet och hur kön framställs i det offentliga rummet. Denna teori har omvandlats till att synliggöra barn som kategori respektive identitet. Den slutsats som framkommit i studien är att barn generellt i Socialstyrelsens rapporter beskrivs subjektifierande som innebär att barn tillåts ha åsikter, komma med förslag och ges rättighet att själv återge sin bild av sin situation i mötet med myndigheterna, men att det i vissa fall ändå sker att barn objektifieras. Min ambition till studien är att påvisa hur barn framställs i rapporter och samtidigt undersöka om barns rättigheter tillgodoses. En stor utmaning som påvisas i resultatet är att rapporterna måste bygga på en förståelse för barnets situation för att samverkan mellan myndigheten och barnet skall fungera där barnets bästa tas i beaktning, inte minst att barnet själv förstår sammanhanget den befinner sig i.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)