Sjuksköterskors kunskaper och attityder vid bedömning av postoperativ smärta på vårdavdelningar. En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: För att undvika onödigt lidande för patienten och minska risken för postoperativa komplikationer, är det av stor vikt att postoperativ smärta behandlas på ett adekvat sätt. Syftet med studien var att, med fokus på smärtbedömning, belysa sjuksköterskors kunskap och attityder vid postoperativ smärthantering samt dess betydelse för behandling av postoperativ smärta. Studien genomfördes i form av en litteraturstudie med integrerad analys, där både kvantitativa och kvalitativa studier inkluderats. Analysen visade att många sjuksköterskor har bristande kunskaper i smärta och smärtbehandlingsmetoder, att sjuksköterskors och patienters smärtskattningar skiljer sig åt, samt att det är sjuksköterskors smärtskattning som har störst betydelse för vilken behandling de ger. Då utbildning visade sig vara av högre vikt för sjuksköterskors kompetens på området än erfarenhetsår, visar studien även på behovet av ökad utbildning kring smärta, smärtskattning, dokumentation och uppföljning av smärta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)