A minor field study on abortion legislation and practice in Vietnam

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Abort är lagligt i Vietnam sedan 1945. Vietnam har under flera årtioden haft bland de högsta aborttalen i världen. Avsaknaden av trovärdiga siffror på abort och samlad information på abort talar för ett behov av en övergripande beskrivning av nuvarande lagstiftning och situation. Inget övergripande arbete har tidigare gjorts kring abortlagstiftningen. Denna uppsats, till viss del utförd i Vietnam, erbjuder en översikt av Vietnams abortlagstiftning och användningen av abort genom samhällsvetenskapliga metoder såsom intervjuer, litteraturstudier, enkäter och statistik. Vietnam har ingen specifik abortlag utan abort regleras i olika lagtexter. Det finns problem med implementeringen och förståelsen av nuvarande abortlagstiftning. Detta är framförallt tydligt i den lagstiftning som förbjuder könsselektiva aborter och identifiering av fostrets kön. Befolkningstillväxten har sedan 1960-talet setts som ett problem för landets utveckling och därför har olika åtgärder tagits för att minska tillväxten. Familjeplanerings och befolknings policys som har funnits de senaste 50 åren har misslyckats på några områden. Erbjudande av preventivmedel till ogifta kvinnor har dröjt tills nyligen och det har ej erbjudits rådgivning i samband med abort. Utöver detta så har Vietnam en uppskattad ökning av aborter på den privata marknaden. Dessa privata tjänster erbjuder en möjlighet för kvinnor att få en snabb och anonym abort men möjligtvis på bekostnad av deras hälsa. Vietnam håller för närvarande på att skapa en ny befolkningslag som kommer att innebära förändrade möjligheter för kvinnor att göra en abort.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)