Svenska börsbolags prestation under Covid-19 : En kvantitativ studie kopplad till VD:ns Lön, Kön & Företagsspecifika Erfarenhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Företag är av stor vikt för det svenska samhället. Presterar de dåligt, drabbar det inte enbart den svenska ekonomin utan även de anställda och deras liv. De senaste åren har antalet noterade aktiebolag på Nasdaq Stockholm ökat, ökningen medför att företagens intressenter blir allt fler. Det är därför även viktigt för aktieägarna att företagen leds av den mest lämpade VD:n och presterar optimalt. I tidigare forskning har det observerats att faktorer såsom lön, kön samt företagsspecifik erfarenhet kan påverka VD:ns agerande och således även företagets prestation. Motstridiga resultat har presenterats mellan företagets prestation och kön samt företagsspecifik erfarenhet, samtidigt som positiva resultat observerats mellan prestationen och lön. Covid-19 har varit brännande aktuellt de senaste åren och en mängd åtgärder har införts från den svenska staten. Forskning från andra länder har konstaterat att företagens prestation har påverkats negativt av Covid-19 pandemin. Vidare har det observerats från tidigare kriser som drabbat den svenska ekonomin, att egenskaper som VD:n besitter haft en stor påverkan på hur företaget klarat sig under kriserna. Detta examensarbete ämnar därmed att undersöka hur de svenska företagens prestation har påverkats av Covid-19, samt om VD:ns egenskaper i form av lön, kön samt företagsspecifik erfarenhet har någon koppling till hur företaget presterar under denna ekonomiska kris. Examensarbetet präglas av en kvantitativ metod där publika företag på Nasdaq Stockholm har legat till grund för studien. Ett antal företag har exkluderats på grund av avgränsningar samt bortfall. Slutligen har det resulterat i att 277 företag observerats under åren 2017 till 2020. Resultaten som återfunnits har visat på att det inte finns något signifikant samband mellan Covid-19 och företagets prestation, däremot finns det tendenser som tyder på detta. Dessutom har det observerats att vissa egenskaper hos VD:n har olika betydelse beroende på om företaget befinner sig i en tid med Covid-19 eller ej. Resultatet visar på att VD:ns kön har större betydelse för prestationen under Covid-19. Detta pekar på att en manlig VD bidrar till ett högre resultat under Covid-19 än vad kvinnliga gör, vilket inte går att konstatera för perioden innan. Däremot är det tydligt att företagen presterar bättre både innan samt under Covid-19, om VD:n har en lång företagsspecifik erfarenhet. Avslutningsvis kunde det observeras att den totala lönen har ett svagt negativt samband med företagets prestation innan men inte under Covid-19.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)