Polisen och Människosyn : ”Ni är komna till fel kommun, blattadjävlar!”

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen

Sammanfattning:

Polisens värdegrund är i dagsläget en het fråga och något som diskuteras inte bara inom polisen och i media utan även av allänheten. När en video uppdagades där poliser vid en insats i Rosengård 2008 uttalade sig nedvärderande om personer med invandrarbakgrund blev frågan alltjämt mer aktuell och i och med att polisen 2009 lanserade sin nya värdegrund är det lätt att ställa sig frågan hur det står till med polisers värderingar. Den här rapporten tar sikte på att titta på möjliga förklaringar till polisernas uttalanden och vad värdegrunden kan bidra med för att sådana saker inte ska upprepas. Teorin om Social konstruktionism förklarar uttalandena som ett svar på uppfattad aggression gentemot poliserna själva eller en för dem en närstående part. Teorier kring pliktetik visar på att uttalandena kan vara ett resultat av en outtalad, missriktad pliktetisk känsla som gjort poliserna osäkra på vad för slags attityd som ingår i deras arbete. En konferens hölls 2009 i Sundsvall för att poliser i Västernorrland skulle kunna diskutera kring hur värdegrunden ska implementeras i det dagliga arbetet. Konferensen är ett av många sätt som Polisen ska arbeta aktivt med sin värdegrund och varje län ska själva hitta sätt som fungerar för just deras arbetssituation. En viktig slutsats att dra är att sättet att uttala sig kan synas som en rent mänsklig respons på en utdraget stressfull arbetsmiljö, men att medvetenheten som värdegrunden kan skapa kan hjälpa till att motverka liknande uttalanden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)