Ledarskap och konflikthantering : ledares sätt att hantera konflikter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Bakgrund: Konflikter är ett fenomen som förekommer i alla kontexter där individer integrerar med varandra. Konflikter har alltid funnits men synen på konflikter samt hur det hanteras har förändrats genom tiden. Konflikthantering är en viktig del i ledarskapet och är en av de viktigaste och centrala uppgifterna för en ledare. De flesta ledare ser konflikthantering som problematiskt eftersom de tycker att det är jobbigt och obehagligt att hantera konflikter på grund av rädslan för individernas reaktioner. Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan ledarskap och konflikthanteringsstrategier men det finns fortfarande en kunskapsbrist inom området. Syfte: Syftet med studien är att förklara om det finns ett samband mellan det situationsanpassade ledarskapet och konflikthanteringsstrategierna samt om sambandet kan ge ledare större möjlighet att hantera konflikter framgångsrikt. Metod: Denna studie har en kvalitativansats, där semistrukturerade intervjuer har genomförts med två organisationer, där en butikschef och tre medarbetare i respektive organisation intervjuades. Resultat: Denna studie har kommit fram till att det finns ett samband mellan det situationsanpassande ledarskapet och konflikthanteringsstrategier. Genom att kombinera stilarna i det situationsanpassade ledarskapet med konflikthanteringsstrategier och med hänsyn till både medarbetares och ledares åsikter kan rätt konflikthanteringsstrategi väljas, vilket också kan främja individernas utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)