Män i modebilder : En kvalitativ bildanalys av modebilder i herrmagasin

Detta är en Kandidat-uppsats från HLK, Medie- och kommunikationsforskning

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att analysera hur män framställs i modebilder. Vi vill med hjälp av en kvalitativ undersökning tolka mäns yttre genom ett analysschema, som vi själva tagit fram. Genom att analysera åtta bilder ur två framstående herrmagasin i Sverige, King of Sweden och Man Magazine, kom vi fram till en framträdande bild av hur män ser ut i modebilder. Vi valde att använda oss av tidningarnas decembernummer, 2008.   Denna undersökning utgjorde även en analysering av vad maskulinitet är och hur det framställs i modebilder för herrmagasin. Urvalet gjordes utifrån oss själva där vi strategiskt valde ut bilderna, och vilka tidningar vi ansåg vara ledande på den svenska marknaden. Därefter valde vi att analysera fyra bilder som var professionellt framställda för ett varumärke och fyra bilder som var redaktionellt utförda. Nästa steg i undersökningen blev att bild för bild undersöka dem utifrån vårt analysschema för att sedan diskutera kring det vi har kommit fram till.   Vi eftersträvade även efter att se vilka likheter och skillnader det fanns mellan de två olika magasinen, om det överhuvudtaget fanns någon skillnad. Förutom det ville få reda på om bilderna hade ett viktigt budskap att säga betraktaren.   Det vi kom fram till i resultatet var att det fanns olika typer av mansideal i herrmagasinen. Beroende på hur vi själva tolkade bilderna framträdde män som vi ansåg var mer maskulina och män som starkt ledde in mot det feminina. Männen i de redaktionella bilderna var dock mer feminint klädda och blev stylade på ett mer feminint sätt exempelvis håret och ögonbrynen. Däremot tyckte vi att de professionella modebilderna var väldigt manliga och riktade sig mot machomännen och de män som är mycket måna om sitt utseende.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)