The Reclamation of Sami identity and the traces of Swedish colonialism : A qualitative study about the formation of Saminess and Sami identity

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Dat åtsådibme guoradálla gåk Samievuohta ja sámeidentitähtta habbmituvva gå tjalmostahttagåk sámevuohta manna buolvas buolvaj. Giehtja gatjádallama li dahkatum ulmutjij gejna’lsámeduohke ja guoradallam tjato dej tebmaj ma vuojnujin gatjádallamijn. Da tebma lidjin:Sirddet sámeárbbev buolvas buolvaj, sámeidentitähtta, gåk vuosset sån la sáme ja sámeattribuhtta. Teoriddja ma adnejuvvujin lidjin postkoloniala teoridja ja identitähttateoridja.Materiálla vuosidin ajn dat svieriga kolonialisma bajna konstruksjåvvnåv sámeidentitähttaj.Sihtat valdit ruptus sámeidentitähttav, arbbev ja gulluvasjvuohtav la garras hållin da guthioassálasstin. Dav mahta javllat la ájnas lávkke váldet ruopptot mij la dåssjåm gájkkasameálmmukkies

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)