LÄRARES ATTITYDER OCH INTERVENTIONSSTRATEGIER MOT OLIKA FORMER AV MOBBNING

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Denna kvantitativa vinjettstudie undersökte lärares skillnader i attityder och interventionsstrategier mot fysisk-, verbal-, social- och nätmobbning. Åtta vinjetter beskrev samtliga mobbningsformer i en enkät som besvarades av 114 grundskolelärare från olika städer i Sverige. Resultatet indikerade att lärare är mer benägna att ingripa mot situationer av fysisk mobbning jämfört med situationer av nät-, verbal- och social mobbning, att lärare värderar social- och verbal mobbning som mindre allvarligt än fysisk- och nätmobbning samt att lärare upplever bristande kunskaper i att hantera situationer av social- och nätmobbning i jämförelse med situationer av fysisk- och verbal mobbning. Studiens resultat diskuteras utifrån tidigare forskning och understryker vikten av läraren i det förebyggande arbetet mot alla former av mobbning i skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)