Digitalt Berättande På Gymnasiet : Gymnasielevers upplevelser av att arbeta med digitalt berättande inom ämnet pedagogik

Detta är en L3-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Syftet med detta utvecklingsarbete är att undersöka och tolka gymnasielevers upplevelser av att arbeta med informations- och kommunikationsteknik (IKT) i gymnasiets pedagogikämne med utgångspunkt i en lektionsserie. Den metod som har använts i utvecklingsarbetet är kvalitativ metod med en hermeneutisk metodansats. Enkät och observationer har använts för insamling av data till den studie som detta utvecklingsarbete baserar sig på. Totalt deltog 11 elever som gick första året på gymnasiet i studien och nio av dem svarade på enkäten som ingick i studien. Resultatet från studien visar på att majoriteten av eleverna upplevde att deras digitala kompetens förbättrades när de fick arbeta med digitalt berättande som arbetsmetod jämfört med om eleverna fick arbeta antingen med inlämningsuppgifter, muntlig presentation med ett presentationsverktyg eller med att lyssna på genomgångar/föreläsningar. Resultatet i studien visar också att majoriteten av eleverna upplevde att de hade utvecklat olika kunskaper och att de motiveras i skolarbetet när de får arbeta och skapa med digitala verktyg. I resultatet framkommer också att en majoritet av eleverna inte upplevde att de motiverades mer av arbetsmetoden digitalt berättande varken som arbetsmetod i sin helhet, i kursen kommunikation eller som arbetsmetod i relation till andra arbetsmetoder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)