Uppföljning av erfarenheter från dammprojekt : två exempel från Vattenfall Vattenkraft

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Arbetet har gjorts i samarbete med Vattenfall Vattenkraft AB under våren 2019. Vattenfall äger och driver anläggningar för produktion av el, däribland genom vattenkraft. Syftet har varit att få inblick i arbetsprocessen vid projektarbete på dammar. Detta har i huvudsak skett genom uppföljning av projekt utförda på dammarna Damm A och Damm B. Uppföljningen har gjorts genom intervjuer med personer ansvariga för projekten. De två dammarna har valts som objekt för denna undersökning eftersom skadorna varit likartade men lösts på olika sätt. Rapporten har som mål att bidra till Vattenfall Vattenkrafts arbete med att förbättra sin projektstyrning och erfarenhetsåterföring inom projekt för att i förlängningen skapa bättre förutsättningar för att effektivt genomföra dammsäkerhetsrelaterade projekt med hög kvalitét. Efter samtal och intervjuer i samband med uppföljning på de två anläggningarna kan det konstateras att arbetet med underhållsarbeten på aktuella anläggningar fungerat väl trots att projekten varit brådskande, men att det finns utrymme för förbättring av erfarenhetsåterföring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)