Mot en ny framtid : en granskning av samarbeten och förbättringsmöjligheter mellan företag

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Forest Resource Management

Sammanfattning: Skogen och hur den sköts är av stort intresse för många människor och har varit det sedan timmerfronten kom till Sverige på 1800-talet. Med de utmaningar samhället står inför idag och med en vilja att omvandlas till ett fossilfritt samhälle och en biobaserad ekonomi har ett förnyat intresse för denna naturresurs väckts. Förr skötte skogsbolagen själva de skogsvårdsåtgärder som krävdes för att etablera ny skog, medan nuförtiden anlitar de olika entreprenadföretag för detta ändamål som till stor del använder sig av utländsk arbetskraft. Skogsskötselchefen på Stora Enso Skog, SES, region sydväst vill tillsammans med sina entreprenörer utveckla sina samarbeten för att finna bättre lösningar på arbetsmoment. De har dessutom märkt av en ökad svårighet att hitta utländsk arbetskraft och vill försöka finna andra incitament än lön för att motivera dem att arbeta i Sverige. För att försöka finna svar till detta har semistrukturerade intervjuer utförts med skogsskötselchefen på SES samt med ett urval av deras entreprenörer som utför plantering och röjning. Även en gruppintervju med ett rumänskt röjarlag genomfördes. Det som har framkommit är att det finns en öppen och väl fungerande dialog mellan SES och deras entreprenörer i region sydväst, men det finns ett antal punkter som kan ses över. Bland annat bör avtalslängderna för entreprenörerna ses över ifall de går att förlänga, försöka utveckla IT-systemet som är efter jämfört med andra företag i branschen samt så är det svårt att lösa boendefrågan för skogsvårdsarbetarna vid allt för kort varsel. För att finna andra incitament än lön för skogsvårdsarbetarna krävs det flera utförda intervjuer men boendet anses vara av vikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)