How can we increase sociability amongst elderly through Interaction design?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Detta projekt undersöker social isolering och ensamhet bland äldre. Målet med projektet är att öka sällskapligheten bland äldre. Metoderna bygger på en användarcentrerad strategi och med kvalitativ forskning och kvantitativ data som genereras. Som en del av en interaktionsdesignstudie. Teorier om vad som har gjorts i fältet presenteras och relaterat arbete för att förstå fältet. Insikten från den empiriska studien definierar problem i designprocessen, från intervjuerna och undersökningen. I designprocessen presenteras såväl metoder som används för att skapa idéer som resultatet. Designprocessen presenterar nio koncept som en lösning på forskningsfrågan. Avslutningen och diskussionen presenterar nya idéer och tankar om hur projektet kan ha tagits i en annan designmetod och utforskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)