Klass och ekologisk konsumtion

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Filip Dalman Rydén; [2013]

Nyckelord: ekologisk mat; Heath; Bourdieu; Berger; Social Sciences;

Sammanfattning: Ekologisk mat har under de senaste två årtiondena, och i synnerhet det senaste årtiondet, utgjort en ökande andel av matkonsumtionen. Till en början var det framför allt frukt, kaffe och grönsaker som stod för denna ökning, men de senaste åren har det spritt sig till alla de kategorier av mat som SCB använder i sina mätningar. Samtidigt har ökningen inom frukt och grönsaker stannat av helt. Uppsatsens syfte är att undersöka vem det är som köper ekologisk mat, för att undersöka om den senare tidens ökning berör på att fler handlar ekologiskt eller om det beror på att de som handlar ekologiskt handlar mer. Uppsatsen utgår från Bourdieu samt en närliggande konsumtionsteori av Berger och Heath. En enkätundersökning genomfördes även, vilken utgjorde empirin. Resultatet var att såväl en positiv attityd till ekologisk mat, som konsumtion av den samma, är jämnt spridd över alla samhällsklasser och att inga stöd kunde hittas för att det är en specifik samhällsklass som är mer drivande i den ekologiska konsumtionen. Däremot kunde en viss negativ inställning hittas bland de med chefspositioner inom privat sektor. Slutsatsen var dock att det inte gick att förklara stagnationen i ekologisk frukt och grönsaker med hjälp av klassbegreppet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)