"Där samhället har svikit..." : En kvalitativ studie om kriminalvårdares tankar om brottslighetens orsaker och hur de påverkar motivationen till deras arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka huruvida motivationen hos sju anställda inom Kriminalvården påverkas av deras egna tankar och funderingar kring brottslighet som fenomen och dess orsak. Vi har genomfört en kvalitativ studie bestående av semistrukturerade intervjuer med anställda på ett häkte i Sverige. Materialet kodades enligt en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade på att de förekommande kriminologiska teorierna bland intervjudeltagarna var teorin om sociala band, strain, subkultursteorin samt stämpling. I resultatet så kunde vi inte se något tydligt samband mellan motivationen till att utföra sitt arbete och synen på brottslighet. Vi kunde däremot se att det fanns ett samband mellan synen på brottslighet och tankar kring möjlighet till förändring hos de intagna inom Kriminalvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)