Möjligheter med sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning som arbetar evidensbaserat : en systematisk litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning:

Personer med hjärtsvikt behöver enligt nationella riktlinjer för hjärtsjukvård få individanpassad som är effektiv, jämlik, patientsäker, kunskapsbaserad och tillgänglig. De är i behov av information om behandling, symtom och förebyggande åtgärder. Syftet med studien var att undersöka vilka komponenter som sjuksköterskor vid en sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning kan använda för att bedriva evidensbaserad vård. I den systematiska litteraturstudien granskades 21 artiklar där två komponenter framkom, utbildning och e-hälsa, där utbildning var den viktigaste komponenten. Som stöd till komponenterna påvisades ett flertal redskap i artiklarna såsom telefonuppföljning, hembesök, grupputbildning, telemonitorering, dagbok, skriftlig information/bok och video/ dataprogram. När komponenterna och redskapen användes av sjuksköterskor sågs nyttan med hjärtsviktsmottagning med signifikant eller bättre resultat för egenvård, livskvalitet, kostnader, nyttjande av vård samt mortalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)