BIM I FÖRVALTNING AV KONTOR, LAGER & LÄTT INDUSTRI

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: Fastighetsägare står dagligen inför utmaningen att samla aktuell information gällande fastigheter, vilket är av betydelse för den löpande driften och dagliga underhållet, samt för utvecklingen av en fastighet. Fastighetsbranschen står inför en möjlig teknologisk förändring av fastighetsförvaltningen genom en implementering av Byggnadsinformationsmodellering (BIM), som möjliggör dokumentation av byggnadsinformation i en digital modell. Det finns ett flertal tidigare studier som kopplar till BIM där fokus primärt varit att utreda hur BIM, som ofta används vid projekt, kan anpassas för att även användas vid fastighetsförvaltning. Tidigare studier understryker behovet av att kartlägga hur BIM kan underlätta informationshanteringen inom fastighetsförvaltning och vilken information BIM behöver innehålla för att underlätta fastighetsförvaltningen. Mot bakgrund av detta, samt det faktum att en stor mängd information gällande fastigheter hanteras inom fastighetsförvaltningen, syftar den här studien till att utreda vilka utmaningar i informationshantering som finns kopplade till fastighetsförvaltningen och vilken information som en BIM i form av en digital modell behöver innehålla för att vara ett användbart verktyg inom fastighetsförvaltningen.  Studien har utförts med en kvalitativ forskningsstrategi och genom litteraturstudier i kombination med semistrukturerade intervjustudier.  Resultatet redogör för vad som utgör viktig information inom fastighetsförvaltningen, vilket även är sådan information som en BIM behöver innehålla för att underlätta fastighetsförvaltningen, och vilka utmaningar som finns kopplat till informationshanteringen. Exempel på vad som utgör viktig information är ritningar, hyresgästinformation och teknisk utrustning och utmaningar kopplat till hanteringen av dessa informationstyper består bland annat av att det saknas heltäckande riktlinjer om vilken information som ska dokumenteras och på vilket sätt, såsom om det ska ske digitalt eller i pappersform. Samtidigt visar studien att användningen av BIM som ett framtida verktyg inom fastighetsförvaltningen är osäker då fastighetsbranschen är en konservativ bransch som ser på den teknologiska utvecklingen med försiktighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)