Skogliga studenters yrkespreferenser - en jämförelse mellan studenter, alumner och befintliga tjänster inom skogsbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

Sammanfattning: Syftet var att undersöka vilka yrken aktiva studenter på Skogskandidatprogrammet tänker sig efter examen, jämföra deras tilltänkta yrkesval med alumnernas nuvarande yrke samt de tjänster som finns tillgängliga hos presumtiva arbetsgivare. Syftet var även att undersöka hur kön, ålder och arbetslivserfarenhet påverkar tilltänkt yrkesval hos aktiva studenter. För datainsamlingen gjordes en enkätundersökning bland aktiva studenter och alumner från Skogskandidatprogrammet. Även en kompletterande datainsamling gjordes om befintliga tjänster hos presumtiva arbetsgivare. De yrken som aktiva studenter främst vill ha efter examen är skogsförvaltare, skogskonsulent och produktionsledare. Aktiva studenters yrkespreferenser jämfört med alumnernas yrken idag överensstämmer, medan det skiljer sig från hur många sådana tjänster det finns hos presumtiva arbetsgivare. Kvinnor och män har till största del liknande yrkespreferenser. Äldre studenter med lång arbetslivserfarenhet föredrar yrken som skogsförvaltare och skogskonsulent medan yngre med kort arbetslivserfarenhet föredrar produktionsledare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)