Jämförelse av två stomsystem för byggnader- skillnaden mellan trä- och betongstommar ur klimatpåverkansynpunkt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Författare: Maikel Aro; Mattias Isak; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Jorden genomgår idag klimatförändringar och den största faktorn till detta är allaväxthusgaser som släpps ut, som människan dessutom ansvarar för. I Sverige stårbyggsektorn för en dryg femtedel av den klimatpåverkan som finns i landet och står därförinför stora utmaningar i framtiden. Det finns plats för förbättring inom byggsektorn för attminska dess klimatpåverkan och idag finns det många tillvägagångssätt som kan underlättaarbetet.Livscykelanalys (LCA) är ett verktyg som kan användas för att mäta ett system eller enprodukts sammanlagda klimatpåverkan under dess livscykel. Genom att utföra en ellerflera LCA:er på byggnader kan olika materials klimatpåverkan identifieras och därefterkan åtgärder göras för att minska dess klimatpåverkan. Syftet med detta arbete är attanalysera flera arbeten som utfört en LCA på en betong- och/eller trästomme i hopp om attkunna få svar på vilken stomme som är mest klimatsmart, varför den ena stommen användstrots att den är mindre klimatsmart än den andra samt vilket material som har mest utsläppfrån respektive stomme.Genom en sorteringsprocess valdes sju olika studier ut som skulle passa detta arbetets syfteväl och när dessa studier sammanställdes kunde svar på frågeställningarna ges.För de studier som gick att jämföra var det tydligt att betongstommen hade störst utsläppav koldioxidekvivalenter. Varför användning av betongstomme är så normalt trots attträstomme är ett klimatvänligare alternativ beror på att det idag inte finns stora krav påklimatpåverkan från byggnader, vilket i sin tur kan ha resulterat i att projektörer inte hartillräckligt med kunskap kring hur olika stommar påverkar miljön. I vissa fall är det inteoptimalt att bygga med trästomme då egenskaperna mellan betong och trä skiljer sig vilketresulterar i att betongstomme föredras. När totala utsläpp från de olika stommarnasammanställdes var det tydligt att betong var det material som hade störst klimatpåverkanför betongstommen. Det var dock inte lika tydligt för trästommen då det skiljde sigberoende på vilket skede som beaktades. Under byggskedet hade isoleringen störstklimatpåverkan men när även användningskedet och slutskedet beaktades hadeträprodukterna störst utsläpp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)