Upplevelser av den svenska individ- och familjeomsorgen och föräldraskap i Sverige En kvalitativ studie om kvinnor från Somalia

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Sammanfattning Studiens syfte är att undersöka somaliska kvinnors förväntningar, upplevelser och erfarenheter av socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Sverige. Vidare är syftet att ge förståelse för kvinnornas erfarenheter av föräldraskap i Sverige i jämförelse med Somalia. Studien utgår ifrån en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem somaliska kvinnor. Resultatet analyserades utifrån en ad hoc metod där utvecklingsekologisk systemteori, Bourdieus teori om fält, kapital och habitus, makt och kultur användes som analysverktyg. Studiens huvudsakliga slutsatser är att kvinnorna har negativa förväntningar på socialtjänsten och att socialtjänsten "tar barn". Negativa upplevelser av socialtjänstens stöd förekommer hos kvinnorna som har fått barn omhändertagna av socialtjänsten vilket medförde känslor av underlägsenhet och maktlöshet gentemot socialtjänsten. Neutrala och positiva upplevelser berodde på att kvinnorna hade kunskap om socialtjänstens arbete. Avsaknaden av den utvidgade familjen som var en del av det kollektivistiska Somalia och svårigheterna att förstå de nya normerna, värderingarna och reglerna i det individualistiska Sverige, innebär utmaningar för kvinnornas föräldraskap. Genom att ge information tidigt om socialtjänsten kan det förhoppningsvis förebygga negativa förväntningar och upplevelser av socialtjänstens stöd. Även information om föräldraskap i Sverige behöver ges ut vilket kan bidra till att människorna känner sig mer som en del av samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)