Belöningssystemets roll inom kommunala verksamheter -En fallstudie av två kommunala fastighetsbolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Chefer inom offentliga verksamheter har påverkats av NPM’sstyrsätt, de vill effektivisera och använda målstyrning. Anställda har däremot inte påverkatsav NPM i lika stor utsträckning, de är inte lika målstyrda utan de arbetar inom offentligaverksamheter på grund av deras värderingar. De vill att deras arbete skall vara meningsfulltoch bidra till allmänhetens intresse.Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka uppfattningar chefer och anställda harom olika typer av belöningssystem inom kommunalt ägda fastighetsbolag. Vi skall ocksåförklara hur cheferna styr med hjälp av belöningssystem samt hur anställda värderar de olikatyper av incitament som finns.Metod: Vi har genomfört två fallstudier, en med chefen och anställda på Higab, samt en medchefen och anställda på Poseidon. Sedan har det empiriska materialet analyserats utifrån vårteoretiska referensram om hur de två alternativa teorierna förklarar belöningssystemets roll.Resultat och slutsatser: De brister som finns i kommunikationen i kommunalafastighetsbolag är en av anledningarna till att gapet mellan ledningen och anställda skapas.Anställda får inte en förståelse för vilka svårigheter som cheferna har, och cheferna förstårinte vilka värderingar och behov de anställda har. Gapet gör att belöningssystemet idag tapparsin funktion i verksamheterna. Hade kommunikationen varit bättre mellan dessa två parterhade de kunnat använda sig av en mer målinriktat styrning. Om cheferna förstår vad deanställda värderar när de utformar belöningssystem, kan de i sin tur få en mer effektivverksamhet genom att tydligare koppla prestation med belöningarna.Förslag till fortsatt forskning: Det hade varit intressant att göra en utökad studie, det villsäga undersöka hur det ser ut på fler kommunala fastighetsbolag, för att kunna dra flerslutsatser. Det hade även varit intressant att undersöka privata fastighetsbolag för att kunnagöra en jämförelse och se hur de använder sig av belöningssystem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)