Huvudräkning inom addition och subtraktion – en analys av ett läromedel i årskurs 1-3

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Forskning visar att svensk matematikundervisning i de allra flesta fall vilar på ett läromedel i form av enmatematikbok. Hur elever utvecklar sitt matematiska kunnande är således beroende av vad som behandlas idenna bok. I dagsläget finns ingen statlig granskning av läromedel och det är därför upp till den enskilda lärarenatt kvalitetssäkra de läromedel som används i undervisningen. Utifrån ovanstående är vårt syfte att undersöka hur elever ges möjlighet att utveckla sin huvudräkning inomaddition och subtraktion genom användandet av ett och samma läromedel under sin lågstadietid.I relation till vårt övergripande syfte har vi utarbetat två övergripande frågor: Vilken typ av additions- ochsubtraktionsuppgifter förekommer i Prima Matematiks elevbok? Vilka huvudräkningsstrategier för att lösaadditions- och subtraktionsuppgifter presenteras i Prima Matematiks lärarhandledning?Vår metod har varit en läromedelsanalys av elevböckerna och lärarhandledningarna för läromedlet PrimaMatematik årskurs 1-3. För att analysera vilka uppgiftstyper eleverna får arbeta med i elevböckerna har viutvecklat ett analysverktyg som riktar sig till dessa. Lärarhandledningen analyseras utifrån vilkaberäkningsstrategier som behandlas i denna. Beräkningsstrategier och uppgiftstyper är knutna till varandra såelevbok och lärarhandledning kan inte stå utan den andre.Resultatet av vår analys av elevboken visar vilka uppgiftstyper som eleverna får arbeta mycket med och vilkasom inte ges utrymme.I analysresultatet av lärarhandledningen redovisas vilka additions- ochsubtraktionsstrategier som tas upp. Vidare i vår diskussion knyter vi dessa delar till rådande styrdokument ochmatematiklärarprofessionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)