Spelutvecklingsföretags lokaliseringsbeslut - En Kvalitativ undersökning av spelutvecklingsföretags lokaliseringsbeslut i Malmö

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Studien undersöker de faktorer som ligger bakom spelutvecklingsföretagens val vid etablering i de centrala delarna av Malmö. Analys har gjorts på hur spelutvecklingsföretagen resonerar kring deras beslut samt vilka faktorer de grundar sin lokalisering på. Enligt tidigare studier är det vanligt att kontorssektorn lokaliserar sig centralt då företaget kan dra nytta av de agglomerationsfördelar som generellt skapas genom kluster. Vid en nyttomaximerad verksamhet blir betalningsviljan högre på dessa platser. Andra studier har däremot visat att spelutvecklingsföretag har möjligheten att placera sig utanför städerna eftersom de inte har samma karaktärsdrag som den karakteristiska kontorssektorn. Den här studien är avgränsad inom spelutvecklingsindustrin i Malmö, vilket inte inkluderar online gambling. Malmö är en välkänd spelhubb världen över och det sker många internationella rekryteringar. Staden erbjuder bra kommunikationer både regionalt men också internationellt då Köpenhamns flygplats bara ligger 20 minuter från Malmös centralstation. Det empiriska materialet är insamlat via semistrukturerade intervjuer gjorda med representanter från både Massive Entertainment och Avalanche Studios. Studien bygger på en kvalitativ ansats men också textanalys då vi granskat spelutvecklingsföretagens internethemsidor. Grunden för studien har byggts upp med hjälp av teoretiskt material. Resultatet av studien visar att spelföretag beaktar medarbetarnas närhet till arbetsplatsen som en av de viktigaste faktorerna vid placering av deras kontor. Det är viktigt att kontorsplaceringen förenklar gång- och cykelavstånd till och från de stora kommunikationspunkterna. En annan orsak till att både Massive och Avalanche etablerade sig i Malmö var att man ville vara en del i stadens gemenskap. De flesta spelutvecklingsföretagen i Malmö är beroende av varandra därför att de delar samma typ av arbetskraft, kompetens och genom närhet till varandra underlättas stora sammankomster och samarbeten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)