Tron på klimatförändring och klimatanpassning hos privata skogsägare i södra Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

Sammanfattning: Klimatet är föränderligt och jordens medeltemperatur har ökat. Troligen kommer det att leda till större kontraster med perioder av torka och perioder med kraftigt regn. Detta kan påverka skogsbruket genom att leda till en ökad risk för bränder, stormskador och insektsangrepp. Den främsta skogsskötselåtgärden inför ett framtida förändrat klimat är att anpassa trädslagsvalet och sprida riskerna på flera trädslag.   Syftet med studien var att undersöka privata skogsägare i Bohuslän och Dalslands inställning till klimatförändring, intresse av att klimatanpassa sitt skogsbruk över tid samt vad som motiverar dem till det.   En enkätstudie genomfördes och skickades till 400 skogsägare som var medlemmar i Södra Skogsägarna. 69% av skogsägarna trodde att klimatet förändras i sådan omfattning att det avsevärt kommer att påverka deras skog.   Skogsägarna svarade att ett anpassat trädslagsval och att öka andelen blandskog är en lämplig klimatanpassning. Oavsett om de tror på klimatförändringar och dessas påverkan på deras skog eller inte så kan de tänka sig att klimatanpassa sitt skogsbruk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)