Extreme Production - Administration Makeover : ur ett informationslogistiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

Sammanfattning: Extreme Production Makeover™ fångade vårt intresse för en tid sedan, strax innan vi skulle börja skriva vår C-uppsats. Metoden går ut på att under mycket kort tid förändra och effektivisera en produktionslina för att höja produktiviteten. Vi blev genast nyfikna på om Extreme Production Makeover™ skulle gå att omsätta i administrativa flöden och tjänste-flöden med ett informationslogistiskt perspektiv. Inom produktion finns det en lång tradition av att arbeta med effektiviseringar och förbättringar. Våra studier av effektiviseringsmetoder inom administrativa flöden visar på att me-toderna inte är lika utbredda inom tjänste- och servicebranschen. Vad beror det på? Normalt tar ett förändringsarbete av administrativa flöden eller tjänsteflöden en ganska lång tid i anspråk. Men, om en Extreme Production Makeover™ kan genomföras på en kort tid, så borde ju också en Extreme Administration Makeover kunna genomföras. Syfte: Vårt syfte med studien är att undersöka och jämföra effektivisering i produktionsflöden med effektivisering i administrativa flöden och tjänsteflöden. Vi vill belysa nyttan med informationslogistik i samband med förändringsarbeten, för företag och personer som arbetar med processeffektivisering. Resultatet av studien är en handlingsplan för Extreme Administration Makeover. Metod: Vårt arbete är genomfört som en skrivbordsstudie, vi har alltså inte provat eller utvärderat Extreme Administration Makeover i verkligheten. Vi har studerat olika typer av litteratur som rör informationslogistik och effektivisering av olika flöden. Detta har vi sammanfattat och redovisat under rubriken Teori. För att ge ytterligare kraft till teorin, har vi samtalat med nyckelpersoner inom Extreme Production Makeover™ och Lean Forum, för att bilda oss en uppfattning om hur metoderna kan jämföras och tillämpas. Resultatet av dessa diskussioner tas upp i Empirin. Till detta har vi lagt vår kunskap i informationslogistik och därefter skapat en handlingsplan med tillhörande modell, för Extreme Administration Makeover. Därefter följer Analysen av vårt studieresultat och en Avslutande Diskussion. Avgränsning: Vi har i vår rapport valt att begränsa oss till metoderna inom traditionell produktionseffektivisering och Lean Production men är väl medvetna om att metoderna för förändringsarbete är fler än så. Resultat: Delar av ett förändringsarbete kan genomföras under en kortare, eller extremt kort tid, men att etablera och rota arbetssätt och framför allt tanken bakom; att få tänkandet att genomsyra verksamheten, kräver förmodligen betydligt längre tid. Det beror på de personer som berörs och blir involverade i den. Genom att förankra tankar, mål och visioner i organisationens alla led, skapas en grund för en stabil förändring och en förutsättning för ett gott resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)