Virtuell driftsättning av ett produktionssystem : Fokus på verifiering av PLC-logik

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

Sammanfattning: Volvo Group Trucks Operations (GTO) i Skövde är ett utvecklande och framgångsrikt företag som arbetar med ständiga förbättringar och effektiviserar arbetsuppgifterna, för att snabbt kunna möjliggöra förutsättningarna för att hitta problemlösningar. Volvo GTO och Projektengagemang vill genomföra en ombyggnation av kärnskjutmaskinen, där installation och programmering av ett nytt styrsystem ingår. För att korta ner den verkliga driftsättningstiden i projektet, har Volvo ambitionen att kunna utföra olika testkörningar samt virtuellt verifiera styrsystemets program och funktion mot en emuleringsmodell. Huvudsyftet med examensarbetet är att bygga en emuleringsmodell i emuleringsmjukvaran Simumatik3D, där den virtuella modellen efterliknar och avspeglar den verkliga produktionsutrustningen (Digital tvilling). Med hjälp av modellen, kan en virtuell driftsättning tillämpas genom att verifiera och validera den verkliga PLC-logiken mot emuleringsmodellen samt upptäcka alla felaktigheter innan implementeringen i verkligheten. PLC-logiken programmeras i programmeringsmjukvaran Tia Portal V14. Den teroetiska referensramen har genomförts för att fördjupa sig i den teoretiska bakgrunden kring emulering och virtuell driftsättning. Litteraturstudien tar upp och analyserar olika fallstudier som tidigare gjorts inom området. Modellen och PLC-logiken validerades mot varandra för att undersöka hur verklighetstrogen modellen var. Kommunikationen mellan de olika mjukvarorna har erhållits för att med hjälp av PLC-logiken kunna styra de olika rörelserna i produktionssystemet. PLCSIM Advanced har använts där det föreställer en verklig PLC-hårdvara för att kunna exekvera PLC-logiken i en virtuell styrenhet.  Det som levereras är en emuleringsmodell med 3D-CAD modeller och en virtuell driftsättning har gjorts med hjälp av modellen. PLC-logiken har validerats och verifierats mot emuleringsmodellen, där många olika felaktigheter har upptäckts och korrigerats.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)