Alla barn är lika mycket värda! : En kvalitativ studie om hur LSS-handläggare till barn bemöter och inkluderar deras klienter.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka i vilken mån handläggarna inom “Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade” (LSS) involverar barnen i deras utredningar om möjliga insatser och om de tänker på deras bästa vid beviljande av insatser. Undersökningen bygger på sju semistrukturerade intervjuer med LSS-handläggare som genomfördes i sex olika kommuner i Mellansverige. Det teoretiska perspektivet som använts har utgångspunkt i den ekologiska systemteorin, som är uppbyggd i nivåer som är sammankopplade. Nivåerna kallas mikro-, meso-, exo- och makrosystem. Studien har valt att fokusera på mikro- meso- och makrosystemen. Resultatet visade att LSS-handläggarna träffar majoriteten av barnen endast en gång vid utredning av insats. Det framkom även att handläggarna tolkar LSS-lagen olika, vilket gör att barnen och familjerna får olika förutsättningar beroende på var de bor. Studien kom fram till att tydliga riktlinjer inom arbetsrollen som socionom är viktigt, för att kunna samarbeta bättre mellan verksamheter samt enheter och kunna göra så att barnen får ett liv med god livskvalitet. Det framkom även att det finns en övertro på LSS-lagen bland andra enheter och organisationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)