Hur arbetar kosmetikaföretag med CSR? : - En jämförelse mellan The Body Shop och Oriflame

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Författare: Elin Ström; Emelie Sturesson; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Många företag integrerar idag en social och miljömässig aspekt i sin verksamhet, utöver vad som krävs enligt lag. Det har blivit viktigare för företag att visa sitt engagemang för att gynna hållbar utveckling samt att se till att människor behandlas på ett sätt som anses etiskt rätt. Detta i och med att företagens intressenter, till exempel kunder och aktieägare, blivit allt mer medvetna och ställer större krav. Att arbeta med ett sådant ansvarstagande kallas för att arbeta med Corporate Social Responsibility, vilket förkortas CSR. CSR-arbete förekommer bland annat inom kosmetikabranschen där det miljömässiga, sociala och etiska ansvaret står i fokus, men även det ekonomiska är viktigt eftersom företaget också har ett ansvar gentemot sina aktieägare. Oriflame och The Body Shop är två stora företag som omsätter miljardbelopp och som hävdar att de tar ett CSR-ansvar. Kosmetikaföretag använder sig av ingredienser som ofta odlas i fattiga länder av människor som har svåra arbetsförhållanden. Ingredienserna inom kosmetikabranschen är ofta framtagna på ett sätt som kan ha en negativ effekt på miljön. Båda företagen har haft CSR som en del av sin verksamhet ända sedan de grundades vid sjuttiotalets början. Då var det ovanligt att arbeta med CSR och djurtester var ofta förekommande. Trots detta har båda företagen förespråkat ett ansvarstagande utöver det som krävts av lagen och både Oriflame och The Body Shop hävdar att de aldrig använt djurtester. Oriflame och The Body Shop är i grunden ganska lika varandra med tanke på att de grundades ungefär samtidigt, är inom samma bransch och jobbar utifrån liknande värderingar, dock är de ändå otroligt olika. Oriflame är ett svenskt företag med tillverkning och försäljning i stora delar av världen. De arbetar mycket med hållbar utveckling vilket är en naturlig del i deras organisation. Oriflame arbetar med hållbar utveckling utifrån fyra huvudområden: Vatten, avfall, klimatförändringar och hållbara källor. Inom dessa olika områden har de olika strategier som de arbetar med för att försöka uppnå de uppsatta målen. The Body Shop är ett brittiskt företag som också har försäljning i stora delar av världen. De är dock mer fokuserade på ett socialt och etiskt ansvarstagande. Idag utgår The Body Shop ifrån fem grundvärderingar i sitt arbete när de skapar nya produkter; stödja rättvis handel, försvara mänskliga rättigheter, mot djurförsök, aktivera självkänsla och skydda vår planet. Jämförelsen mellan Oriflame och The Body Shop visar tydligt att det finns skilda sätt att arbeta med CSR-frågor. Till exempel arbetar The Body Shop mer med det sociala ansvarstagandet medans Oriflame har ett mer ekonomiskt perspektiv på sitt CSR-arbete. Ofta finns det inget rätt eller fel i arbetet med dessa frågor utan det handlar snarare om vad företaget i fråga väljer att fokusera på. Eftersom både Oriflame och The Body Shop lyfter fram CSR-frågor i sin marknadsföring har vi även insett att det finns en ekonomisk vinning i att arbeta med CSR. Detta gör att arbetet även anpassas till de intressenter som respektive företag har. Den ekonomiska vinningen kan ibland få företagen att framhäva positiva drag hos sig själva och samtidigt undanhålla det som får dem att framstå i sämre dager. Detta har gett oss känslan av att företagen i vår undersökning ibland säger emot sig själva. Företagen skulle då istället gynnas av en mer öppen och ärlig dialog med sina intressenter, trots att detta kan innebära att en mindre smickrande sanning kring företagen avslöjas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)