Enskilda avlopp : Ett kommunalt ansvar?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälleFilosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Vattnet är en livsviktig resurs för levande organismer och ekosystem. Idag används vatten i alla möjliga sammanhang vilket har lett tillatt vattnet har blivit övergött och förorenat. Utsläpp av näringsämnen i för stora mängder anses vara den största orsaken til lövergödning och detta gäller framför allt utsläpp av avloppsvatten. Syftet med denna uppsats var att undersöka Sveriges kommunerskartläggningsstrategier för enskilda avlopp och vilka åtgärder de vidtar, samt hur många enskilda avlopp det finns. För att ta reda pådetta skickades en enkät och ett följebrev ut till alla kommuner i Sverige och sedan sammanställdes dessa. Av Sveriges 290 kommunervar det 232 som deltog.

De vanligaste strategierna för att kartlägga enskilda avlopp är att skicka ut enkäter eller göra inventeringar. I många fall används bådastrategierna med enkät som ett första steg och inventering som ett andra. Resultatet av enkäten visar att mellan 50-90 % av de enskildaavloppen är undermåliga eller bristfälliga och att åtgärder krävs. Kommunerna ställer krav på fastighetsägarna att åtgärda sina avloppinom en viss tidsram annars kan förbud att använda avloppen utfärdas.

Undersökningen visade att det finns ungefär 813 000 enskilda avloppsanläggningar i Sverige, vilket är en ökning med cirka 71 000 sedan2006. Ökningen kan bero på att fler än hälften av Sveriges kommuner har gjort en kartläggning sedan 2006

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)