Gymnasieelevers attityd till marijuana : Upplevd självkänsla och upplevd känsla av sammanhang

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

Sammanfattning:

Denna undersökning gjordes på grund av dagens uppmärksammande av användningen av drogen marijuana och syntetiska motsvarigheter bland ungdomar. Även den legalisering som skett i andra länder skapade ett intresse för undersökningen. En enkätstudie genomfördes bland gymnasieelever, årskurs tre i Västra Götaland. Studien hade 57 respondenter med en medelålder på 18 år, 33% kvinnor och 67% män. Studien visade på att de manliga gymnasieeleverna i undersökningen tenderade att ha en mer positiv attityd till drogen marijuana. Attityd till marijuana hade även en positiv korrelation med självkänsla. Studien fann ingen statistisk signifikant korrelation mellan känsla av sammanhang (KASAM) och attityd till marijuana. En positiv statistisk signifikant korrelation fanns dock mellan KASAM och självkänsla vilket är i linje med tidigare forskning. Sammanfattningsvis visar resultatet att elever i årskurs tre på gymnasiet med högre självkänsla även tenderar till att vara mer positivt inställda i sin attityd till drogen marijuana.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)