Vem ska bemanna brandstationerna på landsbygden? : En kvalitativ studie om RiB:s perspektiv på rekrytering i framtiden.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Myndigheten för samhälle och beredskap (MSB) är den myndighet som på central nivå ska verka för och utveckla förmågan till effektiva räddningsinsatser. I dess uppgift ingår att stödja räddningstjänsterna med information, utbildning och övningsverksamhet. På kommunal nivå svarar kommunerna inom sitt geografiska område och insatserna utförs av räddningstjänsten. Anställda inom räddningstjänsten består av både heltidsanställda brandmän och räddningspersonal i beredskap (RiB), det som tidigare kallades för deltidsbrandmän. RiB är den vanligaste typen av anställningar på mindre tätorter. Att rekrytera in RiB har blivit ett problem och en utmaning för kommunerna då människor inte längre bor och arbetar på samma ort. Kan kommunerna inte rekrytera in personal får de svårt att upprätthålla den beredskap som de enligt lag är skyldiga att ha. De personer som väljer att bli RiB är beroende av att huvudarbetsgivare godkänner detta. Här kan man se att det skett en minskning inte bara bland de privata företagarna utan även bland de offentliga arbetsgivarna. Syftet med vår undersökning är att få RiB:s perspektiv på hur kompetensförsörjningen till räddningstjänsten ska se ut i framtiden. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. Våra respondenter är 13 RiB-anställda som har arbetat i räddningstjänsten mellan 1 och 30 år och är i åldrarna 20-58 år. De arbetar på fyra olika brandstationer någonstans i Sverige och det gemensamma för alla fyra stationer är att de är belägna på mindre orter. Vi har analyserat vårt intervjumaterial och kopplat det till våra teorier. Resultatet visar att respondenterna är medvetna om problemet med att bemanna upp brandstationer på mindre orter och de har många idéer kring en möjlig lösning på problemet. De ser dock fortfarande ljust på framtiden, att RiB på ett eller annat sätt kommer att finnas kvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)