Byta bank eller stanna kvar : detta grunder bankkunder sina beslut på: En intervjustudie som undersöker vilka faktorer som ligger till grund för svenska privatkunders bankval

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Valet av bank är ett komplext köpbeslut vilket kan komma att ha påverkan på privatekonomin. Denna studie undersöker hur svenska privatkunder tänker och resonerar kring deras val av bank samt hur de upplever sina bankrelationer i frågan om kundnöjdhet. Studien är kvalitativ och det empiriska materialet består av tolv semistrukturerade intervjuer med personer i blandade åldrar som har genomfört ett bankbyte och upplevt sökandet efter ny bank. Med stöd i teorierna som förklararar finansiella köpbeslut samt vilka faktorer som kan komma att påverka beslutet så visar undersökningens analys att relationen är av mycket större vikt än vad kunderna själva upplever. Relationer påverkar den upplevda kundnöjdheten vilket resulterar i lojala bankkunder. Respondenterna lägger stor vikt vid smidiga bankaktiviteter och smidig kundrelation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)