Modulbostäder som en permanent byggnad : En jämförelse av bostadsventilation och krav

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Sveriges befolkning ökar och i takt med detta behöver fler bostäder byggas. En flexibel lösning till problemet skulle kunna vara modulbostäder. Detta examensarbete undersöker i huvudsak två frågeställningar. Dels hur modulerna står mot de krav som ställts på den svenska byggnadsmarknaden. Dels hur valet av ventilation kan påverka modulbostäderna. Detta genomförs med en jämförelse av kostnader, energiberäkningar och krav mot en referensmodul. Tanken med modulbostäder är att bland annat minska byggtiden genom att producera modulerna i fabrik. Modulerna kan också byggas för att vara möjliga att flytta efter behov.   Studien har genomförts genom faktainsamling från litteratur samt intervjuer med ventilationsföretag och företag som jobbar med moduler. Avgränsningar har bland annat gjorts till att bara studera flerbostadshus.   Resultatet tyder på att modulbostäder i teorin uppfyller de krav som ställs från bland annat Boverket. Företag satsar mot hållbara byggnader och försöker bygga sina moduler mer som ett vanligt flerbostadshus. Detta ger en längre livslängd och energieffektivare byggnader.   Ventilationen visade ett resultat som var svårtolkat. Mycket beror på byggnadens utformning och valet av aggregat från leverantör. Detta tillsammans med vaga värden från ventilationsleverantörerna gjorde det svårt att avgöra vilket system som vore mest fördelaktiga. Val av system kan väljas från mjukare värden som för- och nackdelar. Beroende på om bostäderna behöver vara flexibla så är det att föredra med individuella system. Ser man till kostnad däremot så kan ett centralt system vara med fördelaktigt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)