Allt i livet bygger på förtroende

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: Det som har dominerat den traditionella informationen i en ÅRV, sett från externt perspektiv, är av finansiell karaktär och är det som företag ger ut i balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys med tillhörande noter. Under senare tid har vikten av den information som ges ut i ÅRV förändrats och utvecklas till en betydligt mer omfattande rapport. Betydelsen av information som är av icke finansiell karaktär har kommit att bli mer och mer intressant. Likaså beskrivningar och förklaringar av både finansiella och icke finansiella delar har kommit att bli betydande utifrån verksamhetens affärsmässiga sammanhang. Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva vilken information i ÅRV som har störst potential att öka aktieägarnas förståelse för företaget och dess verksamhet. Information som kan behövas för att underlätta i beslutssituationer angående köpa, sälja eller behålla aktier. Metod: För att kunna uppfylla rapportens syfte har vi valt att arbeta utefter en kvalitativ metod med en aduktiv ansats. Vi har genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer samlat in material till empiri från sammanlagt sex personer, som vi sedan tillsammans med referensram analyserat för att uppfylla syftet. Slutsats: Vi har kommit fram till att företag bör tänka efter och med fördel skära ner den information de publicerar i sina ÅRV. Detta skulle hjälpa aktieägare att tydligare kunna se den väsentliga informationen. Kanske skulle de kunna publicera en lite mindre mini-ÅRV för de som endast är intresserad av det mest väsentliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)