Hur samarbetar personalgruppen i en butik : fungerar den som ett team?

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

Författare: Sofia Larsson; Caroline Skoglund; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Som butikschef vill man få sin personal att arbeta tillsammans som en grupp. Det kan vara svårt att få personalen att arbeta mot samma mål som krävs för att bli ett bra team. Lyckas man att få personalen att arbeta mot samma mål kan detta leda till att arbetsklimatet blir bättre och att personalen mår bra. Vi har varit ute i dagligvarubutiker och undersökt hur personalgrupper i butiker samarbetar och om den fungerar som ett team? Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod och har genomfört individuella intervjuer av personal i dagligvarubutiker. Har även intervjuat butikscheferna kring några frågor för att få deras syn på personalgruppen. Teorin som vi använt oss av beskriver vad ett team är och den tar upp en modell om samarbete samt hur team fungerar. Denna modell har vi utgått ifrån i undersökningen, då den känns intressant och användbar för butiker. I teorin har vi även presenterat Katzenbach-Smith (Nasenius, 1998) definitioner av team, dessa har vi använt oss av i analysen och slutsatserna. I vårt undersökningsresultat har det visats sig att i livsmedelsbutiker arbetar personalgrupper i stort sett som team. Mycket handlar om kommunikation och samarbete mellan alla anställda i en butik, det är även viktigt att respektera varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)