En förskjuten bevisupptagning i tid, rum och ansvarig aktör - En studie av straffprocessens skyddsobjekt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Rättegångsbalken utformades i en tid som skiljer sig väsentligt från dagens samhälle i allmänhet och bevismiljön i synnerhet. I april 2016 tillsatte regeringen en särskild utredning med uppgift att undersöka hur straffprocessen skulle kunna effektiviseras med bevarande krav på rättssäkerhet. I delbetänkandet, SOU 2017:98, föreslogs en ny bevisordning som innebär att en ljud- och bildupptagning av en berättelse som lämnats i brottmål inför åklagare eller Polismyndigheten i större utsträckning ska tillåtas åberopas under huvudförhandling. Förevarande framställning har det övergripande syftet att utreda om ett införande av lagförslaget innebär en förskjutning av straffprocessens skyddsobjekt, rättssäkerhet och effektivitet. Författaren konstaterar att lagförslaget innebär en faktisk förskjutning, i tid, rum och ansvarig aktör, av bevisupptagningen. Den tekniska utvecklingen, såsom polisens användning av kroppsburna kameror, påverkar omfattning på förskjutningen. Berättelser kan upptas vid en tidpunkt när den misstänkte inte är likställd den starkare staten. Möjligheterna att ifrågasätta och bemöta bevis, försämras. Principerna om parternas likställdhet och kontradiktion riskerar därför att undergrävas. Behovet av en försvarare kommer att öka med en förskjuten bevisupptagning, samtidigt som förutsättningarna försämras. Vidare riskerar en faktisk förskjuten bevisupptagning att inverka negativt på formerna och kvaliteten på bevisupptagningens genomförande. Den föreslagna reformen, om den träder i kraft, riskerar att i det enskilda fallet, utgöra en otillåten kränkning eller en tillåten inskränkning av rätten till rättvis rättegång enligt artikel 6 Europakonventionen. Oavsett om det är en kränkning eller inte, ökar risken för att utsagor som tas upp utan tillfredsställande rättssäkerhetsgarantier omfattas av det processmaterial domstolen har att döma över. Detta kan beskrivas som en rättslig förskjutning. Kränkningen eller inskränkningen motiveras genom en stark effektivitetssträvan. En förskjutning av straffprocessens skyddsobjekt kan konstateras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)